KOKS * KOKS's bud på en Kulturpolitik på Samsø

   

KOKS's bud på en Kulturpolitik på Samsø

Høringssvar fra * KOKS* Kunst kultur Samsø
vedrørende Plan- og Agenda 21 Strategien.

Hvad hører under Agenda21 strategien, hvad hører under planstrategien og hvad hører under Kommuneplanen. For KOKS hører det hele sammen. Det ene er afhængigt af det andet og det andet er en nødvendighed for det tredje. Derfor skal oplægget ses som et hele - som et oplæg der eventuelt for Samsø Kommune kan bruges som et indlæg frem mod den kommende Kommuneplan og en kommunal Fritids- og Kulturpolitik i en positiv dialog, idet oplægget absolut ikke indeholder det hele - måske endda det halve. Men så er der jo også noget at bygge på.

I den kommende Plan- og Agenda21 Strategis udformning ønsker vi i KOKS, at det kulturelle område fremstår som et særskilt afsnit, som f.eks. VEØ.
Begrundelsen herfor er, at kulturen i dag er et meget vigtigt segment for et samfund og for dets muligheder for en bærbar udvikling i kommunikation med såvel den lokale som den globale virkelighed - dvs. for bosætning, kommunikation, udvikling, selvforståelse og identitet for bare at nævne nogle få punkter.

Derfor er det også meget vigtigt at vores høringssvar bliver den platform, der for Samsø Kommune og for Samsø som helhed kan blive platformen, hvor en positiv og udviklende kunst- og kulturdialog foregår borgere, kunstnere, kultur personligheder og politikere imellem.


Oplægget er inddelt i to hovedafsnit.
1. Basis - for en helhed i kulturpolitikken.
2 Det fysiske - en råskitse til de fysiske rammer for en kulturpolitik i vækst.

KOKS' basale ønsker til en kommende kommuneplan.

1. At være med til at påvirke det politiske system til i samarbejde med øens borgere og interesseforeninger at skabe grundlag for en kulturpolitik, der i såvel snæver som bred forstand tilgodeser såvel borgere og gæster, men som også er del af den levende udvikling, kunsten og kulturen generelt befinder sig i til en hver tid.
2. At få det politiske system til at tage et overordnet politisk og økonomisk ansvar i udførelsen af en kulturpolitik.

1. At få kunsten med i kommunens overordnede kulturpolitik. Denne er ikke nævnt i den række af indsatsområder som er nævnt pt.
2. At få placeret kulturens tilhørsforhold til den kommunale udvalgs struktur, så den ikke bliver et appendiks til f.eks. et så tungt udvalg som socialområdet., men får den tydeliggørelse den kræver i et moderne samfund, hvor kultur bliver vigtigere og vigtigere i og for menneskers liv og udvikling.
3. At give kunsten dens egne budgetter på kommunes årlige budget og i den langsigtede budgetlægning i overensstemmelse med kommunes kulturpolitik og i langtidsplanlægningen af denne.
4. At der udvikles en langsigtet plan, hvor kunsten indgår på lige fod med andre kulturelle områder.
5. At kunsten som erhverv ikke kun gælder kunsthåndværk som nævnt i oplægget på formødet, men at dette gælder alle kunstens discipliner - som eksempelvis billedkunst, kunsthåndværk, musik, teater mv.
6. At sikre at der findes steder til kulturel udfoldelse. Her tænkes på at mange af de kulturelle arrangementer der sker i dag er afhængig af private mæcener. F.eks. for musikken Rock Hotellet i Brundby og Samsøfestivalen og, for kunsten Brugsen i Mårup, for dansen mv. Dansebjerg osv. Hvad sker der med øens kulturliv, Hvis disse pludselig lukker og hvor slemt bliver det med øens kulturelle identitet. Vi markedsfører os jo som "KUNSTENS Ø". Det drejer sig altså også om at ord og udsagn passer med de faktiske forhold.
7. At der indenfor det kulturelle område oprettes to separate "råd" - et kunstråd og et fritidsråd som sparringspartnere til den politiske proces, samt som bindeled mellem udøvere, brugere og de politiske beslutningstagere.
8. At være med til at styrke vækstlaget indenfor det kunstneriske område omfattende alle de kunstneriske discipliner indenfor såvel på børneområdet som på voksenområdet.
9. At være med til at udefrakommende kultur indgår i det samske kulturliv samt at være med til at fremme lokale kulturelle aktiviteter i samarbejde med kunsten udefra. Eksempler: Betonlaboratoriet, videofestivalen etc.
10. At der skabes og udarbejdes en kommunalt plan for brugen af det offentlige rum bl.a. indeholdende en strategi for beslutnings- og vejlednings proceduren for dette.

KOKS' fysiske ønsker til en kommende kommuneplan.

"Kulturhus" - "Stride strømme" indeholdende følgende:
1. Mødefaciliteter med nødvendigt udstyr til større såvel som mindre mødeaktiviteter.
2. Faciliteter til større opførelser der tilgodeser f.eks. teater, musik, dans, performance m.v. med plads til et rimeligt publikum.
3. Faciliteter til udstillingsvirksomhed.
4. Gæsteatelier med eller uden bomuligheder for inviterede kunstnere udefra - måske i samarbejde og regi af Nordisk Kunstcentrum (Nordisk Råd), der driver gæsteatelier over hele Norden.
5. Café faciliteter
6. Depotfaciliteter.
7. Listen her kunne sikkert blive meget længere


"Andre fysiske faciliteter:"Kulturskoler / undervisning"
1. Faciliteter til musikundervisning for børn.
2. Faciliteter til kunstundervisning for børn.
3. Faciliteter til brug for vækstlaget generelt til kulturel udfoldelse. (Noget befinder sig vel i dag på Onsbjerg Gl. Skole).
4. Et velfungerede IT og medienetværk. Et sådant netværk er fundamental for det moderne menneske, idet et sådant netværk er et vigtig redskab til kommunikation, information og udveksling af tanker og ideer.
Især modtageforholdene for Internet, mobiltelefoni, radio og TV er visse steder på Samsø meget dårlige og enkelte steder næsten helt umulige.
5. Noget er sikkert glemt.

Vores vision for stedet er, at det kunne blive et sted med faciliteter til brug for specielt vækstlaget i kunsten, den professionelle kunst på nogle områder og kulturlivet som helhed.

Drift.
Dette kan gøres på mange måder, men som udgangs-forslag / forestilling om dette, kunne man tænke sig en styringsgruppe/bestyrelse valgt af de respektive brugere/ foreninger med repræsentation fra Samsø Kommune. Denne bestyrelse ansætter en daglig leder, hvis opgave det er at få stedet til at virke rent organisatorisk og praktisk, mens indholdet i huset varetages af bestyrelsen, som også er ansvarlig i en hver henseende.

Økonomien i et kulturhusprojektet som et multikulturelt sted, er jo et kildent spørgsmål. Alt hvad man ønsker sig kan ikke fås over natten, men også her kan denne side af projektet blive til et udviklingsprojekt over tid. Måske kunne en kombination af offentlige tilskud, brugerbetaling og støtte til de enkelte projekter i huset være et udgangspunkt for en finansieringsplan af driften.


Med venlig hilsen

Bestyrelse for KOKS


Carsten Langkilde * 24. februar 2008