KOKS
Kunstnere & kunsthåndværkere på Samsø

   

Referat af generalforsamling i KOKS 24.4 2018
Ref.: Kirsten

1. Valg af dirigent: Kirsten

2. Bestyrellsens beretning v. formanden. Ulla fremlagde årsberetningen, som blev taget til efterretning.


3. Fremlæggelse af regnskab v. Gurli. Alle posteringer foregår via banken. Økonomi vedr. KunstØ er nu adskilt fra KOKS regnskab. Regnskab godtaget

4. Drøftelse af budget. Dette sendes nu ud til medlemmerne.


5. Indkomne forslag. Ingen

6. Fastsættelse af kontingent for 2019. Uændret 200 kr pr år. Generalforsamlingen besluttede, at der fra 2019 ikke skal betales til Visit Samsø /Feriemagasinet.


7. Valg til bestyrelse.
Dette punkt gav anledning til en længere drøftelse af mange emner, nogle af de vigtigste var: bestyrelsns arbejde, medlemmernes aktivitetsniveau, foreningens overlevelsesmuligheder, betydningen af etablering af KunstØ.
Ulla konstaterede, at aktiviteten i foreningen er dalende, deltagere til KOKS’ udstilling i Mårup Galleri har været vigende. Er det bestyrelsens ansvar, medlemmernes ansvar eller ? Hvad skal evt. konsekvenser være heraf ? Skal foreningen nedlægges – med alle de konsekvenser det medfører, ikke mindst for hjemmesiden ? Kan man lave en ”hvilende” forening ? Er det muligt rent juridisk ?
Betydnningen af kunstØ. Kan KOKS og KunstØ smeltes sammen ?
Beslutningerne efter en lang diskussion blev
. understregning af fakta, at KunstØ er en særskilt forening med egen bestyrelse og eget budget.
. KOKS fortsætter i sin nuværende form i 2018. Evt. ændringer skal drøftes på generalforsamlingen
i 2019
Valg til bestyrelse: Ulla, Lasse, Nis. Paula er eneste suppleant, da det ikke var muligt at vælge 2 suppleanter.

8. Valg af revisor. Gurli er revisor. Der blev ikke valgt revisorsuppleant.

9. KunstØ Blev også diskuteret unde pkt 7. Ulla orienterede kort om status her. Arbejdsgruppen er godt i gang, hjemmesiden fungerer og der er p.t. etableret ca 15 Work Shops. Man arbejder på flere overnatningssteder både til kunstnere der tilbyder work shops og deltagere i disse.

10. evt.
Hyggeligt samvær og spisning.