Samsø Kunstforening

   
Forside
Program 2016
Aktuel udstlling
Medlemsskab
Bestyrelse
Generalforsamling
Vedtægter
 
Arkiv udstillinger
 
 
Mårup Galleriet
Svenskgydeen 1, Mårup
alle dage 15.30-17.30
 

 

Retur til KOKS
© KOKS & KUNSTNERNE
 
 

SAMSØ KUNSTFORENING
Generalforsamling den 3. februar 2018

UDKAST
REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 9/2 2019

SAMSØ KUNSTFORENING

1. Valg af dirigent.
Kirsten Møller blev valgt. Konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig.
2. Formandens beretning.
Nis Møller aflagde beretning om foreningens virksomhed siden generalforsamlingen den 3.
februar 2018. Supplerede med oplysning om planlagt udflugt til Thomas Kluge-udstilling i
Kalundborg den 24. februar. (Brev er udsendt til medlemmerne).
Beretningen godkendt uden bemærkninger.
3. Regnskab.
Ole Lyck gennemgik det reviderede regnskab.
Regnskabet godkendt uden bemærkninger.
4. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser (alm. 150,00, udvidet 250,00)
Vedtoges uden bemærkninger.
5. Indkomne forslag.
Ingen.
6. Valg af bestyrelse.
På valg var Jens Lund, Niels Olsen og Kirsten Eskildsen.
Jens Lund ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog genvalg af Niels Olsen og Kirsten Eskildsen
og nyvalg af Bjørn Bengtson. Ingen andre forslag.
Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen.
Formanden bad om ordet for at takke Jens Lund for det store arbejde, han havde udført - ikke
mindst med styring af trykning af plakater m.v.
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Formanden orienterede om, hvilket arbejde der var forbundet med suppleantposten.
Lone Thaysen og Jytte Frøslund blev valgt.
8. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
Ole Jakobsen blev genvalgt som revisor.
Kirsten Møller blev valgt som revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
Herunder foretoges udlodning af indkøbte værker. Se næste side.
Ingen ønskede ordet.
Formanden afsluttede med tak til dirigent og forsamling.

Formandens beretning, generalforsamlingen 9. februar 2019
Efter generalforsamlingen i 2018 bestod bestyrelsen af Jens Lund, Ole Lyck, Ulla Enevoldsen, Kirsten Eskildsen, Niels Olsen, John Lykke Kristensen og Nis Møller.
På første bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Nis Møller som formand, Jens Lund som næstformand, Ole Lyck kasserer og Kirsten Eskildsen som sekretær. Menige medlemmer Ulla Enevoldsen, Finn Asmussen og Niels Olsen. Kirsten Eskildsen blev valgt som suppleant, og indtrådte i bestyrelsen ved Finn Asmussens død.
Vi har i sæsonen 2018 som traditionelt afholdt fire udstillinger:
24 marts – 8. april Joaquin Zaragoza skønt uddannet billedhugger udstilledes en fotoserie ”El Camino” hvor der skildrer livet i Ceuta og Melilla, to spanske enklaver i Nordafrika.
5. - 21. maj Nurith Miryam Lumer-Klabbers Israelsk født, udstillede grafiske værker, blyantsbilleder, som hun selv kalder dem.
4. - 19. august afholdtes sommerudstillingen, som i samarbejde med Gallerie Moderne var en udstilling med kunstneren Peter Brandes. Udstillingen viste et alsidigt udvalg af Brandes kunst fra belyste glasmosaikker over litografier til skulpturer.
6.- 21. oktober Maja Meisner Vendelbo og Sergey Gusev to unge kunstnere, Maja som med sin malerkunst beskrive både moderne og tidløse motiver og russiskfødte Sergey med spændende portrætkunst.
Vi har i 2018 afholdt 5 bestyrelsesmøder samt et enkelt i 2019.
Vi har måttet flytte lokale i Onsbjerg gamle skole, da stordagplejen skulle bruge vort lokale. Vi har fået et mindre lokale, så vi afholder nu som tidligere vore møder i caféen. Det nye lokale et godt nok til opbevaring af kunstsamlingen samt hvad vi har af materialer.
Ud over de faste kunstudstillinger i Mårup Galleriet har vi i år efter et fremsat ønske afholdt en udflugt. Den gik til fejringen af J. Th. Lundbyes 200 års fødselsdag, som Kalundborg Kunstforening og by afholdt ved en storstilet lundbyefestival. Foruden besøg på kunstudstillingen, som afholdtes i den gamle smukke bispegård, fik vi en interessant rundtur i det gamle Kalundborg, og blev klogere på en by, som de fleste af os kun kender som vejen til eller fra færgen. Vi vil atter i år afholde en udflugt igen til Kalundborg, hvor der er udstilling med værker af Thomas Kluge, som jo var aktuel ved et velbesøgt foredrag her i Samsø Bio. Det bliver den 24. februar.
Som omtalt i sidste års beretning prøver vi at planlægge vore udstillinger i bedre tid, dels for at give os selv bedre til til planlægningen, men også fordi mange af de kunstnere, vi gerne vil udstille har kalenderen fyldt op allerede godt ind i 2020.
Vi er glade for forslag fra kunstforeningens medlemmer, nogle vil kunne se deres forslag realiseret i allerede i den kommende sæson. Så bliv endelig ved med at komme med forslag.
Næste års program bliver som følger:
13. - 28. april Else Husted Kjær, som vil udstille malerier inspireret af den vestjyske natur, hvor hun bor i sin ”poesigård”
25. maj - 10. juni Kirsten Holm, som udstiller keramik skabt med spændende former og teknikker.
3. - 18. august Bettina Winkelmann, vil vise os billeder med temaer hvor farverne er et vigtigt element.
5. - 20. oktober Karen-Lisbeth Rasmussen og Britta Egebjerg, en spændende udstilling kombineret med keramik og fotografier. Karen Lisbeths smukke farver i glasurer op ad fotografier med motiver fra et langt liv.
Datoerne har vi som sædvanlig valgt omkring påske, pinse/kr. Himmelfart, sommerferie (når Mårupgruppen slutter deres sommerudstilling) samt omkring efterårsferien. Det er min fornemmelse at disse datoer er et godt valg, der er mange turister på øen, og vi har mange udenøs besøgende.
Vi annoncerer vore udstillinger i Samsø Posten, og hermed ses vi også i Oplev Samsø. Visit Samsø har også udstillingsdatoer i kalenderen. Open2day bliver opdateret i udstillingsperioderne. Bestyrelsen sørger for ophængning af plakater på udvalgte steder, og i samarbejde med Visit Samsø bliver plakater hængt op i aflåste montrer. Desværre er der ikke så mange af disse steder i øjeblikket så I må gerne komme med idéer, hvis I synes der er et sted, der godt kunne rumme en plakat.
Det er en stor fordel for foreningen, da vi bor på en ø, at kunne tilbyde kunstnerne transport i forbindelse med udstillingerne. Dette kan vi takke Niels Vinter for. Han stiller bil til rådighed når vore egne biler ikke rækker. Niels har endog hentet og bragt udstillinger når vi var i yderste nød. Tak Niels.
Jeg vil også takke Mårupgruppen ved Gurli for et godt samarbejde omkring stort som småt i Mårup galleriet. Og omkring Galleriet en tak til Brugsen i Mårup for lån af lokale, uden dette havde vi ikke et galleri, som mange kunstnere har udtrykt stor tilfredshed med at udstille i. Når I besøger Galleriet i den kommende sæson, vil i kunne glæde jer over et nyt gulv.
Også en tak til Samsø Posten for et godt samarbejde omkring vort ikke så ringe behov for tryksager af forskellig art.
Sidst men ikke mindst tak til vore trofast medlemmer. Det er altid hyggeligt med en god snak, når I besøger galleriet.
Også en tak til jer bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde. Det har gennem årene været et rigtig godt teamwork.
Og endelig tak til biografen for som altid et fint arrangement, og tak til vor ordstyrer som trådte til da Inger Lise er i Sydamerika, og Kirsten Eskildsen er blevet særdeles aktiv i bestyrelsen, så hun ikke kunne påtage sig ordstyrerhvervet.

Samsø 1. feb 2019
Nis Møller